محاسبات هیدرولیکی و انتخاب پمپ

محاسبات هیدرولیکی پمپ ها شامل بخش های متفاوتی می باشد که برای مثال در نوشته زیر به محاسبه دبی پمپ های هیدرولیک می پردازیم.

 

محاسبات پمپ هیدرولیک

 

 

جابجایی پمپ میزان حجم سیال خروجی پمپ بازای یک دور دوران کامل شفت پمپ توسط محرک خود است.

این جابجایی برخلاف نامش از جنس حجم بوده و با واحد  سی سی بر دور یا  میلی متر مکعب بر دور بیان می شود.

این کمیت یک مقدار ایده آل برای پمپ ها بوده و به روش های هندسی محاسبه می گردد.

با مقایسه این کمیت با دبی واقعی/خروجی پمپ می توان بازده حجمی پمپ را محاسبه کرد.

اولین گام در محاسبه بازده حجمی یک پمپ محاسبه ی تئوریک جابجایی آن است.

در ادامه روش محاسبه ی برخی از انواع پمپ های هیدرولیکی جابجایی مثبت بیان شده است.

 

انتخاب پمپ هیدرولیکی

 

 

دبی تئوری/ ایده آل پمپ های چرخدنده داخلی:

 

دبی پمپ دنده ای

دبی پمپ دنده ای

محاسبه جابجایی پمپ دنده ای

 

 

 

دبی تئوری/ ایده آل پمپ های پره ای:

محاسبه جابجایی پمپ پره ای

دبی ایده آل پمپ های پره ای

 

 

دبی تئوری/ ایده آل پمپ های پیستونی محوری:

 

دبی پمپ پیستونی محوری

محاسبه جابجایی پمپ های پیستونی